Loven om skadedyr i ejendomme – andel – ejer og lejligheder
KOMMER INDENFOR 24 TIMER 24/7
KONKURRERENDE LAVE PRISER
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

LOVGRUNDLAG OG PRAKSIS – skadedyr i ejendomme:

Praksis:
Under afsnittet praksis nedenfor, fortolker vi loven og hvad der i praksis er god kutyme.
Loven er retvisende men i praksis er der formildende forhold, der kan ændre afgørelsen.
Desuden kan praksis opretholde et godt naboskab.

Loven om udlejningsejendomme:
Hvis der er konstateret en alvorlig plage af skadedyr i en ejendom, er det efter lejeloven udlejerens (selskabets, foreningens) pligt at fjerne dyrene uden udgift for lejerne.

Denne regel er indlysende, når det drejer sig om dyr, der lever i husets træværk eller stammer fra ejendommens fællesarealer, som f.eks. duer på loftet eller kattelopper fra vilde katte i kælderen.

Reglen gælder imidlertid også i flere tilfælde for dyr, der optræder i lejlighederne. § 27 i lov om leje handler om udlejerens pligt til at sørge for god orden, herunder renlighed i ejendommen. Dette fortolkes i praksis sådan, at ejendommen har udryddelsespligt, når det drejer sig om væsentlige skadedyr problemer. Det kan typisk dreje sig om en forekomst af væggelus eller kakerlakker, men også andre skadedyr, der let breder sig rundt i ejendommen – for eksempel skal ejendommen tage sig af myrer og visse forråds skadedyr.

Det er hensigten med denne regel, at bekæmpelsen skal være effektiv, og det kan den ofte kun blive, når problemet angribes rationelt og kollektivt. Af samme grund må enhver beboer finde sig i bekæmpelses foranstaltningerne, selvom det tilsyneladende ikke skyldes hans forhold, at dyrene skal bekæmpes. Det er rimeligt, da nogle af dyrene ofte vil  flygte til ubehandlede områder under bekæmpelsen, fordi lugten af bekæmpelsesmidler virker afskrækkende på dem.

Beboerne har også pligt til at melde om forekomst af de omtalte typer af skadedyr til ejendommen. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaden får et større omfang.

Tvister i mellem en lejer og en udlejer om bekæmpelse af skadedyr afgøres af huslejenævnet i kommunen. Bekæmpelse af skadedyr anses som udgangspunkt at være omfattet af den renholdelses- og vedligeholdelsespligt, som efter loven påhviler udlejeren, med mindre andet er aftalt. Råd og vejledning herom kan søges hos lejer- og udlejers organisationer.

Praksis – udlejningsejendomme:
Det er altid udlejer der betaler for skadedyrsbekæmpelsen og de skader der opstår efter et skadedyrsangreb, lejer kan hvis udlejer ikke overholder sin pligt, selv rekvirerer en skadedyrs behandler og herefter sende regningen til udlejer.
Dette kan være nødvendigt så der ikke opstår en skadedyrs invasion.

Loven om andels eller ejerboliger:
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig, kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage.

I tilfælde, hvor en rationel skadedyr bekæmpelse er umulig at gennemføre, fordi enkelte beboere nægter at være  med, kan  kommunalbestyrelsen  pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5 § 13 i “Bekendtgørelse om  ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.”, hvor der står:

“Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende”.

I samme kapitels § 14 står der at:

“Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne”.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21


Praksis – andels eller ejerboliger:
Da andels og ejerboliger er privat eje stiller loven sig anderledes i forhold til lejeboliger, dog er der formildende omstændigheder hvor der er tvivl om kilden til skadedyrene og her kan det være formålstjenligt at andel eller ejerforeningen dækker omkostningerne til skadedyrsbekæmpelsen.
Der skal være fuld sikkerhed for at det er en enkelt andelshaver eller ejer der er skyld i skadedyrs problemet, før man kan benytte lovens pålydende.
I mange tilfælde er skadedyrene kommet fra nabobolig eller fra fællesområder og så er sagen anderledes.
Et eksempel kan være at en nabo har fået væggelus og ikke opdaget det på grund af at de ikke har fået allergi af biddet, eller de selv har prøvet at komme af med væggelusene, selvom loven påpeger at man straks skal indberette til foreningen og ved tvist til kommunen.
I kommer herefter hjem fra en rejse og opdager at i måske har fået væggelus, foreningen pålægger Jer herefter at betale for bekæmpelse af væggelusene både hos naboen og Jer selv.
Det kan også være at væggelusene og æggene er kommet ind via duer fra taget, hvor der ikke er due sikret, og væggelusene eller æg er overført til Jeres tøj på loftet eller Jeres kufferter før i rejste.
Muligheden for at nogle fugle har drysset væggelus og æg ned gennem udluftnings skakten i badeværelset er stor, fordi disse sjældent er sikret mod skadedyr.

Skadedyrs undersøgelse:
Ved en skadedyrs undersøgelse vil det blive afgjort hvilke skadedyr der har invaderet og hvor de kommer fra.
Væggelus kan ingen med sikkerhed fastslå kilden, vi kan påpege de forskellige kilder der bør skadedyrs sikres og hvordan sikringen udføres, så problemet ikke opstår igen.
Skadedyrs inspektionen betales typisk af andel eller ejerforeningen da den som regel omfatter flere boliger og fælles arealer.
Under de forskellige skadedyr i menu inde – ude, kan læses om yderligere om de forskellige skadedyrs arter, desuden bliver der udleveret en omfattende skriftlig information ved første skadedyrsbekæmpelse.
Desuden kan der udføres en attest eller rapport, udført af en rådgivende ingeniør og certificeret skadedyrs specialist, til brug overfor foreningen eller forsikringen.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Forsikring:
De fleste ejendomme har en husforsikring, indboforsikring og måske også en skadedyrs dækning, desuden kan man tegne en udvidet skadedyrsforsikring.
En rejseforsikring kan i visse tilfælde dække nogle uforudsete skader eller skadedyrs invasioner fra rejser.
Forsikringer er lige så forskellige som mennesker og her må man kontakte sit forsikringsselskab for yderligere information.

 

 

Tryk her: 31 90 40 21